ພື້ນຖານໃນການປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້

ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ ສາມາດຖືກກະຕຸ້ນໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມແນວໃດ ໃນຄວາມພະຍາຍາມຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ແລະ ການອະນຸລັກປ່າໄມ້ບ້ານ? ໂຄງການ CliPAD (ປົກປັກຮັກສາດິນຟ້າອາກາດ ໂດຍຫຼີກລ້ຽງການທໍາລາຍປ່າໄມ້) ສະໜອງສິ່ງຈູງໃຈ ທີ່ແນໃສ່ ສ້າງຄວາມໝັ້ນຄົງ ແກ່ພູມສັນຖານພ້ອມ ທັງຫຼຸດຜ່ອນການທຳລາຍປ່າໄມ້ ແລະ ການເຮັດໃຫ້ປ່າໄມ້ເສື່ອມໂຊມ ຢູ່ສອງເມືອງ ໃນແຂວງຫົວພັນ. ມາຮອດປະຈຸບັນ, ‘ແຜນການຄຸ້ມຄອງຈັດສັນປ່າໄມ້ບ້ານ’ 25 ແຜນໄດ້ຖືກພັດທະນາຂຶ້ນ ແລະ 45 ບ້ານຈະປະຕິບັດ ພາຍໃນກາງປີ 2018. ແຕ່ລະບ້ານໃນຈໍານວນ 25 ບ້ານ ມີ ‘ແຜນດໍາເນີນງານປ່າໄມ້ບ້ານປະຈຳປີ’ ຊຶ່ງກຳນົດ ກິດຈະກຳລະອຽດ ເພື່ອສ້າງຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ປັບປຸງສະພາບປ່າໄມ້ ທີ່ລວມມີ ການກຳນົດ ແລະ ປັກຫຼັກໝາຍ ຂອບເຂດ, ການຄວບຄຸມໄຟປ່າ, ການລາດຕະເວນປ່າໄມ້ ແລະ ມາດຕະການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບປ່າໄມ້ເຊັ່ນ: ການຕັດຮອນໃຫ້ບາງ, ການປັບປຸງການຢືນຕົ້ນ ແລະ ອື່ນໆ. …

Continue reading

ຈົດໝາຍຂ່າວ ປະຈໍາເດືອນ ປີ 2019 ການສະໜັບສະໜູນ ໃນການກຽມຄວາມພ້ອມຂອງລາວ ຕໍ່ກອງທຶນດິນຟ້າອາກາດສີຂຽວ

ກັນຍາ ການຝຶກອົບຮົມ ແກ່ຄູຝຶກ (ToT)   ໃນເດືອນກັນຍາ ປີ 2019, ພາລະກິດສຸດທ້າຍ ຂອງທີ່ປຶກສາທີ່ສະໜັບສະໜູນ ກອງທຶນປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມ ຂອງລາວ (EPF) ໃນຂົງເຂດ ມາດຕະຖານດ້ານຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ, ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ, ມາດຕະການການປົກປ້ອງສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະບົດບາດຍິງຊາຍ ໄດ້ຖືກຈັດໂດຍ ກອງທຶນ EPF. ທີ່ປຶກສາແຕ່ລະຄົນ ໄດ້ດຳເນີນການຝຶກອົບຮົມແກ່ຄູຝຶກ (ToT) ຮ່ວມກັບ ພະນັກງານ EPF ເພື່ອທີ່ຈະຝຶກອົບຮົມ ແກ່ເຈົ້າຂອງໂຄງການ ກ່ຽວກັບຄູ່ມື ແລະ ນະໂຍບາຍ ທີ່ໄດ້ປັບປຸງ. ໃນຊ່ວງມື້ທີສອງ ຂອງ ການຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກ ສອງມື້ ສໍາລັບ ມາດຕະຖານດ້ານຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈກັນ, ເຈົ້າຂອງໂຄງການໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ແລະ ມີຜູ້ຕາງໜ້າ ຈາກກົມການເງິນ ຂອງກອງທຶນ EPF ໄດ້ດຳເນີນການຝຶກອົບຮົມ. …

Continue reading

ຂ່າວດີ ສໍາລັບ ວຽກງານ REDD+ ຢູ່ລາວ

ກາງເດືອນຕຸລາ, ກອງທຶນກາກບອນ ຂອງ ແຜນງານຄູ່ຮ່ວມກາກບອນປ່າໄມ້ (FCPF) ພາຍໃຕ້ທະນາຄານໂລກ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາເອກະສານອະທິບາຍແນວຄວາມຄິດ ແຜນງານຫຼຸດຜ່ອນອາຍເຮືອນແກ້ວ (ER-PIN) ຂອງລາວ ຢູ່ໃນ ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີສິບສາມ ໃນບຼູເຊວ. ການຮັບຮອງເປັນການປູທາງ ໄປຫາ ການຈ່າຍເງິນທີ່ອິງຕາມຜົນງານ ສໍາລັບວຽກງານ REDD+.

Continue reading