ຈົດໝາຍຂ່າວ ປະຈໍາເດືອນ ປີ 2019 ການສະໜັບສະໜູນ ໃນການກຽມຄວາມພ້ອມຂອງລາວ ຕໍ່ກອງທຶນດິນຟ້າອາກາດສີຂຽວ

ກັນຍາ
ການຝຶກອົບຮົມ ແກ່ຄູຝຶກ (ToT)  
ໃນເດືອນກັນຍາ ປີ 2019, ພາລະກິດສຸດທ້າຍ ຂອງທີ່ປຶກສາທີ່ສະໜັບສະໜູນ ກອງທຶນປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມ ຂອງລາວ (EPF) ໃນຂົງເຂດ ມາດຕະຖານດ້ານຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ, ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ, ມາດຕະການການປົກປ້ອງສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະບົດບາດຍິງຊາຍ ໄດ້ຖືກຈັດໂດຍ ກອງທຶນ EPF. ທີ່ປຶກສາແຕ່ລະຄົນ ໄດ້ດຳເນີນການຝຶກອົບຮົມແກ່ຄູຝຶກ (ToT) ຮ່ວມກັບ ພະນັກງານ EPF ເພື່ອທີ່ຈະຝຶກອົບຮົມ ແກ່ເຈົ້າຂອງໂຄງການ ກ່ຽວກັບຄູ່ມື ແລະ ນະໂຍບາຍ ທີ່ໄດ້ປັບປຸງ. ໃນຊ່ວງມື້ທີສອງ ຂອງ ການຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກ ສອງມື້ ສໍາລັບ ມາດຕະຖານດ້ານຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈກັນ, ເຈົ້າຂອງໂຄງການໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ແລະ ມີຜູ້ຕາງໜ້າ ຈາກກົມການເງິນ ຂອງກອງທຶນ EPF ໄດ້ດຳເນີນການຝຶກອົບຮົມ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ໃນຊ່ວງໄລຍະພາລະກິດຄັ້ງສຸດທ້າຍ ໄດ້ສໍາເລັດການປັບປຸງຮ່າງນະໂຍບາຍ ແລະ ປື້ມຄູ່ມື. ໂດຍມີການສໍາເລັດ ການສະ ໜັບສະໜູນ ແກ່ກອງທຶນ EPF ໃນການປິດຊ່ອງຫວ່າງຂອງເຂົາເຈົ້າ, ກອງທຶນ EPF ກຳລັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນ ການສະເໜີເພື່ອຂໍໃຫ້ຖືກຍອມຮັບ ຈາກ GCF ແລະ ມັນກຳລັງວາງແຜນ ກ່ຽວກັບການຍື່ນສະເໜີ ໃນກາງເດືອນຕຸລາ.
ສິງຫາ
ກອງປະຊຸມສຸມຄວາມຄິດ ສໍາລັບ ເອກະສານແນວຄວາມຄິດ GCF ແລະ ການຝຶກອົບຮົມແກ່ ຄູຝຶກ (ToT)  
ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 12 ແລະ 23 ສິງຫາ 2019, ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແຫ່ງປະເທດລາວ (EPF) ໄດ້ຈັດການລົງເຄື່ອນໄຫວເຮັດວຽກ ຂອງຄະນະທີ່ປຶກສາ ໃນຂົງເຂດມາດຕະຖານດ້ານຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ, ການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ, ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ແລະ ມາດຕະການການປົປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ແລະ ບົດບາດຍິງຊາຍ. ການລົງເຄື່ອນໄຫວເຮັດວຽກ ປະກອບມີກອງປະຊຸມສຸມຄວາມຄິດ ແກ່ ສໍາລັບ ເອກະສານແນວຄວາມຄິດ ຂອງ GCF ໃນວັນທີ 20 ເດືອນສິງຫາ ແລະ ການຝືກອົບຮົມແກ່ຄູຝືກ ໃນວັນທີ 21 ສິງຫາ. ສາມາດກຳນົດແນວຄວາມຄິດ ສຳລັບ ເອກະສານແນວຄວາມຄິດ GCF ທີ່ມີທ່າແຮງ ຢູ່ໃນຂະ ແໜງປ່າໄມ້ ແລະ ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, EPFO ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ໃນໄລຍະທີ່ ToT ສາມາດຝຶກອົບຮົມ ແກ່ເຈົ້າຂອງໂຄງການ ໃນຂໍ້ກຳນົດໃໝ່ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ລວມທັງ ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ແລະ ມາດຕະການການປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ແລະ ບົດບາດຍິງຊາຍ.
ກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນດ້ານເຕັກນິກ ພາຍໃນກຸ່ມ ກ່ຽວກັບການຮັບຮອງ GCF ແລະ ໂຄງການພັດທະນາ  
ກອງທຶນ EPF ແຫ່ງປະເທດລາວ, ຮ່ວມມືກັບ GIZ, ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນພາຍໃນກຸ່ມ ກ່ຽວກັບການດຶງເອົາ GCF ສຳລັບ DAE ທີ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ປະເທດລາວ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 26 ຫາ 27 ສິງຫາ 2019. ກອງປະຊຸມສອງວັນ ໄດ້ເຕົ້າໂຮມ EPF ຈາກລາວແລະ ກອງທຶນສິ່ງແວດລ້ອມ ຈາກປະເທດໄທ, ເຊິ່ງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການຮັບຮອງ, ຮ່ວມກັບ DAE ເຊັ່ນ: ທະນາຄານ JS ຈາກປະເທດປາກີສະຖານ, ທະນາຄານ XAC ຈາກປະເທດມົງໂກລີ, NABARD ຈາກປະເທດອິນເດຍ ແລະ ກອງທຶນການລົງທຶນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຈາກ ປະເທດ ນາມິເບຍ ເພື່ອແບ່ງປັນປະສົບການ ແລະ ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້ ຂອງເຂົາເຈົ້າ ກ່ຽວກັບ ຂະບວນການຮັບຮອງ ແລະ ການຍື່ນ ບົດສະເໜີໂຄງການ GCF. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ຜູ້ຕາງໜ້າ NDA ຈາກປະເທດລາວກໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ.  
ມິຖຸນາ
ການສະໜັບສະໜູນ ການກຽມຄວາມພ້ອມ ຕໍ່ກອງທຶນ GCF ສໍາລັບກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ຂອງລາວ  
ພາຍໃຕ້ແຜນງານກຽມຄວາມພ້ອມ GCF-GIZ, ກອງທຶນປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມ ຂອງລາວ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ໃນຂະບວນການຮັບຮອງ ຂອງ GCF. ຫຼັງຈາກ ການວິເຄາະຊ່ອງຫວ່າງ ຢ່າງລະອຽດ ໃນປີ 2018, ປັດຈຸບັນ ໂຄງການໄດ້ເຮັດສັນຍາ ກັບທີ່ປຶກສາ 3 ທ່ານເພື່ອແກ້ໄຂຊ່ອງຫວ່າງເຫຼົ່ານີ້, ຊຶ່ງຈະສຸມໃສ່ວຽກງານດ້ານຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ, ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີຜົນ ແລະ ບັນຫາການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ. ໃນນາມເປັນກິດຈະກຳທຳອິດ, ໂຄງການໄດ້ຈັດການຝຶກອົບຮົມ CLiFiT ແຕ່ວັນທີ 22-24 ພຶດສະພາ 2019 ແກ່ ພະນັກງານ EPF ທີ່ເປັນບຸກຄົນສຳຄັນ. ໂດຍລວມ, ນັກ ສຳ ມະນາກອນຈາກປະເທດລາວ 13 ຄົນ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມ (ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນມາຈາກ EPF, ແຕ່ກໍ່ຍັງມີມາຈາກ NDA ແລະກະຊວງໜຶ່ງ ພາຍໃນຂະແໜງ). ການຝຶກອົບຮົມ ໄດ້ແນໃສ່ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ທີ່ມາຈາກ EPF ກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ, ການເງິນ ແລະ ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມອື່ນໆ ກ່ຽວກັບ ການປັບປຸງຄວາມເຂົ້າໃຈ ຂອງເຂົາເຈົ້າ ກ່ຽວກັບ ການເງິນດິນຟ້າອາກາດ. ການຝຶກອົບຮົມທີ່ຖືກອອກແບບມາສະເພາະ ໄດ້ສຸມໃສ່ ຕົ້ນຕໍ່ແມ່ນ GCF, ມາດຖານການລົງທືນ ຂອງ GCF ແລະການປຶກສາຫາລື ໃນເບື້ອງຕົ້ນ ກ່ຽວກັບ ບົດສະເໜີ ຂໍການສະໜອງທຶນທີ່ເປັນໄປໄດ້ ໄປຫາ GCF. ອາທິດຕໍ່ມາ, ທີ່ປຶກສາ ຍັງໄດ້ປະຕິບັດພາລະກິດ ຢູ່ປະເທດລາວ ທີ່ໄດ້ສຸມໃສ່ ການເພີ່ມທະວີຄວາມສາມາດ ຂອງ EPFO ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ, ການສ້າງແຜນທີ່ ແລະ ການພົບປະກັບ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຈາກພາຍນອກ ເຊັ່ນ: ທະນາຄານໂລກ ແລະ UNDP, ພ້ອມທັງ ສ້າງໂຄງປະກອບການປະສານງານ ສຳລັບທີ່ປຶກສາ. 

ຕອບກັບ

ເມວຂອງທ່ານຈະບໍ່ຖືກເຜີຍແຜ່ໃຫ້ໃຜຮູ້ ບ່ອນທີ່ຕ້ອງການແມ່ນຖືກຫມາຍໄວ້ *