ລິ້ງ ແລະ ທີ່ຢູ່ສໍາລັບຕິດຕໍ່

ລິ້ງ

ຕິດຕໍ່

ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ (MAF)

ກົມປ່າໄມ້

ພະແນກ REDD+
ໂທ/ແຟັກ: +856 – 21 – 563159

ເວັບໄຊ: www.clipad-laos.org

ສໍາລັບຂໍ້ມູນ ເພີ່ມຕື່ມ:
Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
ຕູ້ໄປສະນີ 1295
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ສປປ ລາວ

ດຣ. ເຢັນ ກະລະບິນສະກີ
ອີເມວ: jens.kallabinski@giz.de

Comments are closed.