ດາວໂຫຼດ

ຄຼິກຂ້າງລຸ່ມນີ້ ເພື່ອດາວໂຫຼດ ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຕີພິມ:

2019

ເອກະສານ ເປີດເຜີຍການປົກ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ GCF

2019

 • ເອກະສານຂໍ້ມູນຫຍໍ້ ກ່ຽວກັບໂຄງການ CliPAD ເປັນພາສາລາວ >> "click here to download"
 • ເອກະສານຂໍ້ມູນຫຍໍ້ ກ່ຽວກັບໂຄງການ CliPAD ເປັນພາສາອັງກິດ >> “click here to download”
 • ບົດແນະນໍາ ຂະບວນການ FPIC ເປັນພາສາລາວ >> “click here to download”
 • ບົດແນະນໍາ ຂະບວນການ FPIC ເປັນພາສາອັງກິດ >> "click here to download"
 • ບົດແນະນໍາ ການແກ້ໄຂການຮ້ອງທຸກ ເປັນພາສາລາວ >> "click here to download"
 • ບົດແນະນໍາ ການແກ້ໄຂການຮ້ອງທຸກ ເປັນພາສາອັງກິດ >> “click here to download”

2018

2017

 • ຄູ່ມືການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຈັດສັນປາໄມ້ບ້ານ >> “click here to download”
 • ໂອກາດໃໝ່ ສໍາລັບ ການປັບປຸງ ການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ຢູ່ ສປປ ລາວ >> “click here to download”
 • ແຜນປະຕິບັດງານ REDD+ ແຂວງຫົວພັນ (ppt) "click here to download"
 • ບົດນໍາສະເໜີ ພາບລວມ ໂຄງການປ້ອງກັນດິນຟ້າອາກາດ ໂດຍຫຼີກລ້ຽງການທໍາລາຍປ່າໄມ້ (CliPAD) >> “click here to download”

2016

2015

 • ບົດລາຍງານ ການປະເມີນ ສາເຫດ ຂອງການທໍາລາຍປ່າໄມ້ ແລະ ການເຮັດໃຫ້ປ່າໄມ້ເສື່ອມໂຊມ ຢູ່ແຂວງຫົວພັນ >> click here to download
 • ບົດລາຍງານສັງລວມ ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການການປົກປ້ອງ ແຄນຄຸນ ຂອງ UNFCCC: ກອບວຽກ ແລະ ຊ່ອງວ່າງ ໃນ ສປປ ລາວ >>  click here to download, ເປັນພາສາລາວ >> click here to download
 • ສັນຍາ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງຈັດສັນປ່າໄມ້ບ້ານ (VilFoMa) ໃນນາມເປັນແຜນການຈ່າຍເງິນທີ່ອິງຕາມຜົນງານ ພາຍໃຕ້ REDD+ ໃນ ສປປ ລາວ >> click here to download
 • ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການການປົກປ້ອງ ແຄນຄຸນ ຂອງ UNFCCC : ກອບວຽກ ແລະ ຊ່ອງວ່າງ ໃນ ສປປ ລາວ >> click here to download

2014

 • ບາດກ້າວທໍາອິດ ສໍາລັບ ເຮັດໃຫ້ການເງິນດິນຟ້າອາກາດ ນໍາໃຊ້ໄດ້ ຢູ່ ສປປ ລາວ >> click here to download

2013

 • ການກໍານົດ ຂອບເຂດການປົກຄອງທີ່ເປັນບູລິມະສິດ ສໍາລັບ REDD+ ຢູ່ ສປປ ລາວ >> click here to download

KfW

 • ການຄິດໄລ່ ການປ່ອຍອາຍເຮືອນແກ້ວທຽບຖານ – ແຂວງຫົວພັນ >> click here to download
 • ແນວທາງປະຕິບັດ ການປົກປ້ອງການບໍລິການດ້ານຊີວະນາໆພັນ ແລະ ລະບົບນິເວດ ສໍາລັບ ແຜນງານ REDD+ ໄປຕາມຂອບເຂດການປົກຄອງແຂວງຫົວພັນ >> click here to download

ວີດີໂອ

Comments are closed.