ຂ່າວ ແລະ ເຫດການຕ່າງໆ

ພື້ນຖານໃນການປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້

ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ ສາມາດຖືກກະຕຸ້ນໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມແນວໃດ ໃນຄວາມພະຍາຍາມຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ແລະ ການອະນຸລັກປ່າໄມ້ບ້ານ? ໂຄງການ CliPAD (ປົກປັກຮັກສາດິນຟ້າອາກາດ ໂດຍຫຼີກລ້ຽງການທໍາລາຍປ່າໄມ້) ສະໜອງສິ່ງຈູງໃຈ ທີ່ແນໃສ່ ສ້າງຄວາມໝັ້ນຄົງ ແກ່ພູມສັນຖານພ້ອມ ທັງຫຼຸດຜ່ອນການທຳລາຍປ່າໄມ້ ແລະ ການເຮັດໃຫ້ປ່າໄມ້ເສື່ອມໂຊມ ຢູ່ສອງເມືອງ ໃນແຂວງຫົວພັນ. ມາຮອດປະຈຸບັນ, 'ແຜນການຄຸ້ມຄອງຈັດສັນປ່າໄມ້ບ້ານ' ...
Read More
/ Uncategorized

ຈົດໝາຍຂ່າວ ປະຈໍາເດືອນ ປີ 2019 ການສະໜັບສະໜູນ ໃນການກຽມຄວາມພ້ອມຂອງລາວ ຕໍ່ກອງທຶນດິນຟ້າອາກາດສີຂຽວ

ກັນຍາ ການຝຶກອົບຮົມ ແກ່ຄູຝຶກ (ToT)   ໃນເດືອນກັນຍາ ປີ 2019, ພາລະກິດສຸດທ້າຍ ຂອງທີ່ປຶກສາທີ່ສະໜັບສະໜູນ ກອງທຶນປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມ ຂອງລາວ (EPF) ໃນຂົງເຂດ ມາດຕະຖານດ້ານຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ, ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ, ມາດຕະການການປົກປ້ອງສັງຄົມ ແລະ ...
Read More
/ Uncategorized

ຂ່າວດີ ສໍາລັບ ວຽກງານ REDD+ ຢູ່ລາວ

ກາງເດືອນຕຸລາ, ກອງທຶນກາກບອນ ຂອງ ແຜນງານຄູ່ຮ່ວມກາກບອນປ່າໄມ້ (FCPF) ພາຍໃຕ້ທະນາຄານໂລກ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາເອກະສານອະທິບາຍແນວຄວາມຄິດ ແຜນງານຫຼຸດຜ່ອນອາຍເຮືອນແກ້ວ (ER-PIN) ຂອງລາວ ຢູ່ໃນ ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີສິບສາມ ໃນບຼູເຊວ. ການຮັບຮອງເປັນການປູທາງ ໄປຫາ ການຈ່າຍເງິນທີ່ອິງຕາມຜົນງານ ສໍາລັບວຽກງານ REDD+ ...
Read More
/ Uncategorized

ພື້ນຖານໃນການປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້

ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ ສາມາດຖືກກະຕຸ້ນໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມແນວໃດ ໃນຄວາມພະຍາຍາມຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ແລະ ການອະນຸລັກປ່າໄມ້ບ້ານ? ໂຄງການ CliPAD (ປົກປັກຮັກສາດິນຟ້າອາກາດ ໂດຍຫຼີກລ້ຽງການທໍາລາຍປ່າໄມ້) ສະໜອງສິ່ງຈູງໃຈ ທີ່ແນໃສ່ ສ້າງຄວາມໝັ້ນຄົງ ແກ່ພູມສັນຖານພ້ອມ ທັງຫຼຸດຜ່ອນການທຳລາຍປ່າໄມ້ ແລະ ການເຮັດໃຫ້ປ່າໄມ້ເສື່ອມໂຊມ ຢູ່ສອງເມືອງ ໃນແຂວງຫົວພັນ. ມາຮອດປະຈຸບັນ, 'ແຜນການຄຸ້ມຄອງຈັດສັນປ່າໄມ້ບ້ານ' 25 ແຜນໄດ້ຖືກພັດທະນາຂຶ້ນ ແລະ 45 ບ້ານຈະປະຕິບັດ ພາຍໃນກາງປີ 2018. ແຕ່ລະບ້ານໃນຈໍານວນ 25 ບ້ານ ມີ 'ແຜນດໍາເນີນງານປ່າໄມ້ບ້ານປະຈຳປີ' ຊຶ່ງກຳນົດ ກິດຈະກຳລະອຽດ ເພື່ອສ້າງຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ປັບປຸງສະພາບປ່າໄມ້ ທີ່ລວມມີ ການກຳນົດ ແລະ ປັກຫຼັກໝາຍ ຂອບເຂດ, ການຄວບຄຸມໄຟປ່າ, ການລາດຕະເວນປ່າໄມ້ ແລະ ມາດຕະການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບປ່າໄມ້ເຊັ່ນ: ການຕັດຮອນໃຫ້ບາງ, ການປັບປຸງການຢືນຕົ້ນ ແລະ ອື່ນໆ. ເພື່ອຮັບປະກັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 'ແຜນດຳເນີນງານປ່າໄມ້ບ້ານ ປະຈຳປີ' ໃຫ້ມີຄຸນນະພາບສູງ ໃນທຸກບ້ານທົດລອງ, ພະນັກງານ 14 ຄົນ ຈາກພະແນກກະສິກຳ ແລະປ່າໄມ້ແຂວງ (PAFO) ແລະ ຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ (DAFO) ຂອງເມືອງຊໍາເໜືອ ແລະ ຫົວເມືອງ ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ໃຫ້ເປັນຄູຝຶກແກ່ ຊາວບ້ານ ເປັນເວລາສາມວັນ ໂດຍພະນັກງານວິຊາການ ຂອງໂຄງການ CliPAD ແລະ ພະນັກງານຂອງກົມປ່າໄມ້.ຫົວຂໍ້ຫຼັກ ຂອງການຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກ ແມ່ນການໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງ ແລະ ກອບນິຕິກໍາ ຂອງ 'ການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ບ້ານ, ສິດແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງຊາວບ້ານ ໃນການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ລວມທັງ ບົດຮຽນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບປ່າໄມ້. ໃນບາດກ້າວທີສອງ, ເຈົ້າໜ້າ ທີ່ປ່າໄມ້ແຂວງ ແລະ ເມືອງ ຈະດຳເນີນການຝຶກອົບຮົມ ໃຫ້ແກ່ຊາວບ້ານສອງຄົນ ...
Read More
/

ຈົດໝາຍຂ່າວ ປະຈໍາເດືອນ ປີ 2019 ການສະໜັບສະໜູນ ໃນການກຽມຄວາມພ້ອມຂອງລາວ ຕໍ່ກອງທຶນດິນຟ້າອາກາດສີຂຽວ

ກັນຍາ ການຝຶກອົບຮົມ ແກ່ຄູຝຶກ (ToT)   ໃນເດືອນກັນຍາ ປີ 2019, ພາລະກິດສຸດທ້າຍ ຂອງທີ່ປຶກສາທີ່ສະໜັບສະໜູນ ກອງທຶນປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມ ຂອງລາວ (EPF) ໃນຂົງເຂດ ມາດຕະຖານດ້ານຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ, ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ, ມາດຕະການການປົກປ້ອງສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະບົດບາດຍິງຊາຍ ໄດ້ຖືກຈັດໂດຍ ກອງທຶນ EPF. ທີ່ປຶກສາແຕ່ລະຄົນ ໄດ້ດຳເນີນການຝຶກອົບຮົມແກ່ຄູຝຶກ (ToT) ຮ່ວມກັບ ພະນັກງານ EPF ເພື່ອທີ່ຈະຝຶກອົບຮົມ ແກ່ເຈົ້າຂອງໂຄງການ ກ່ຽວກັບຄູ່ມື ແລະ ນະໂຍບາຍ ທີ່ໄດ້ປັບປຸງ. ໃນຊ່ວງມື້ທີສອງ ຂອງ ການຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກ ສອງມື້ ສໍາລັບ ມາດຕະຖານດ້ານຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈກັນ, ເຈົ້າຂອງໂຄງການໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ແລະ ມີຜູ້ຕາງໜ້າ ຈາກກົມການເງິນ ຂອງກອງທຶນ EPF ໄດ້ດຳເນີນການຝຶກອົບຮົມ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ໃນຊ່ວງໄລຍະພາລະກິດຄັ້ງສຸດທ້າຍ ໄດ້ສໍາເລັດການປັບປຸງຮ່າງນະໂຍບາຍ ແລະ ປື້ມຄູ່ມື. ໂດຍມີການສໍາເລັດ ການສະ ໜັບສະໜູນ ແກ່ກອງທຶນ EPF ໃນການປິດຊ່ອງຫວ່າງຂອງເຂົາເຈົ້າ, ກອງທຶນ EPF ກຳລັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນ ການສະເໜີເພື່ອຂໍໃຫ້ຖືກຍອມຮັບ ຈາກ GCF ແລະ ມັນກຳລັງວາງແຜນ ກ່ຽວກັບການຍື່ນສະເໜີ ໃນກາງເດືອນຕຸລາ. ສິງຫາ ກອງປະຊຸມສຸມຄວາມຄິດ ສໍາລັບ ເອກະສານແນວຄວາມຄິດ GCF ແລະ ການຝຶກອົບຮົມແກ່ ຄູຝຶກ (ToT)   ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 12 ແລະ 23 ສິງຫາ 2019, ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແຫ່ງປະເທດລາວ (EPF) ໄດ້ຈັດການລົງເຄື່ອນໄຫວເຮັດວຽກ ຂອງຄະນະທີ່ປຶກສາ ໃນຂົງເຂດມາດຕະຖານດ້ານຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ, ການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ, ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ແລະ ມາດຕະການການປົປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ...
Read More
/

ຂ່າວດີ ສໍາລັບ ວຽກງານ REDD+ ຢູ່ລາວ

ກາງເດືອນຕຸລາ, ກອງທຶນກາກບອນ ຂອງ ແຜນງານຄູ່ຮ່ວມກາກບອນປ່າໄມ້ (FCPF) ພາຍໃຕ້ທະນາຄານໂລກ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາເອກະສານອະທິບາຍແນວຄວາມຄິດ ແຜນງານຫຼຸດຜ່ອນອາຍເຮືອນແກ້ວ (ER-PIN) ຂອງລາວ ຢູ່ໃນ ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີສິບສາມ ໃນບຼູເຊວ. ການຮັບຮອງເປັນການປູທາງ ໄປຫາ ການຈ່າຍເງິນທີ່ອິງຕາມຜົນງານ ສໍາລັບວຽກງານ REDD+ ...
Read More
/

Comments are closed.